TANODA

A PÁLYÁZAT ADATAI:

• a kedvezményezett neve: Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 a projekt címe: HÁTRÁNYKOMPENZÁLÓ TANODA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A SZEKSZÁRDI KOLPING SZAKISKOLÁBAN
 a szerződött támogatás összege: 29,91 MILLIÓ FORINT
 a támogatás mértéke (%-ban): 100%
 a projekt tervezett befejezési dátuma: 2016.10.17 – 2018.10.16.
 a projekt azonosító száma. EFOP-3.3.1-15-2015-00421


A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat alapvető célja a résztvevő hátrányos helyzetű tanulók körében a végzettség nélküli
iskolaelhagyás csökkentése, a képzettségi szint növelése és az iskolai sikeresség előmozdítása a
minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférés elősegítésével. Közvetlen cél a résztvevő
hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók komplex személyiségfejlesztése, életpálya-építése
nem formális, informális keretek között, a tanulói és helyi szükségletekre reagálva.
MI A TANODA?
A tanoda nem kormányzati szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek,
fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő, független infrastruktúrával
rendelkező közösségi színtér. A személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást
nyújt, melyet az oktatási rendszerben nem megfelelően elismert, a társadalmi perifériára szoruló
gyermekek és fiatalok nem érhetnek el.

Célunk a programba bevont fiatalok és családjaik felzárkózási esélyeinek javítása, bennük egy a jövőbe bizalommal tekintő szemlélet kialakítása, kudarcok helyett sikerélmények nyújtása, a sikerek ösztönzőként való megtapasztalása. A helyi pedagógusok és külsős szakértők, tanácsadók, fejlesztő pedagógusok, trénerek bevonásával képzeljük el a gyerekek ismeret-képesség és attitűd fejlesztését. 
A tanoda program célja: 
A térségéből legalább 30 fő 10-18 év közötti – többségében rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő, hátrányos helyzetű –  gyerek és fiatal programba való bevonása, fejlesztése a tanoda sztenderd és a projektben dolgozó szakemberek módszerei alapján. A tanoda programunk fejlődési elvei és gyakorlati tevékenységének célja:
A legfontosabb küldetésünk a tanoda programjainak biztosításával a tanulók komplex személyiségfejlesztése, és az önálló tanulás iránti attitűd fejlesztése, a tanulók képessé tétele az önálló tanulásra, pár szóval: az iskolai sikeresség segítése. Főleg az önálló tanuláshoz szükséges képességek megerősítésével, és a kulcskompetenciák támogatásával, a tantárgyi korrepetálással szeretnénk elérni a kitűzött célokat. A kulcskompetenciák fejlesztése komplex feladat, ezért szakmai programot és koncepciót készítettünk a fejlesztés elérésére. Azon gyermekek, fiatalok esetében, akiknek az önálló tanuláshoz szükséges tudása (pl. szövegértés, tanulásmódszertan) megfelelő, a pályaválasztás segítése, a tehetség-felismerés, a tantárgyi ismeretek gazdagítása és hatékonyabb elsajátításának segítése jelölhető meg elsődleges célként.

A tanodai oktatásban kiemelt szerepe van a szövegértés, a matematikai alapképességek és a tanulásmódszertan fejlesztésének, valamint a tanulási motiváció erősítésének. Az önálló tanuláshoz szükséges, még nem kellően fejlett készségek, képességek, kiváltképp a szövegértés fejletlensége, megnehezíti a tanulók egy része számára az új ismeretek elsajátítását, az értő tanulást. Ez különösen jellemző a kedvezőtlen családi háttérrel rendelkező gyermekek, fiatalok esetében. E gyermekek, fiatalok számára minden olyan tevékenység, amely olvasást igényel küszködés, így tanulási motivációjuk nehezen fenntartható. Az alsó tagozatot követően iskolai keretek között az alapképességek fejlesztésére általában kevés figyelem jut. Felső tagozattól a hangsúly a legtöbb tantárgynál a lexikális ismeretek elsajátítására helyeződik át, mely gyakran funkcionális analfabétizmust eredményez. A képességek fejlesztéshez nyújtanak keretet a kulcskompetenciák, amelyek tartalmát pontosan rögzíti a Nemzeti Alaptanterv (2012), de a pedagógusokat módszertani továbbképzéssel is szeretnénk segíteni. 

A pályázatban megvalósítandó projekt hosszú távú célja a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma származású tanulók továbbtanulási, munkaerő piaci és társadalmi beilleszkedési esélyeinek növelése, képesség szerinti megsegítése, iskolai teljesítményük szinten tartása, javítása.  

A résztvevő gyerekek és fiatalok komplex fejlesztése az alábbi eszközökkel valósul meg:
– Személyes és szociális kompetenciák fejlesztése – személyiség és képességfejlesztő foglalkozások, tinédzser tréningek, a mentorálás, a kirándulások, a nevelés és a nem formális pedagógiai eszközeive
– Az otthonról hozott családi háttértényezők figyelembevétele és a pozitív hatások erősítése, a család támogatásának elnyerése a gyerek fejlesztéséhez – szülői tájékoztatók, nyitott tanoda programok, kirándulások
– Tanulási módszerek, technikák – hagyományos formális és tréning módszerekkel, gyakorlati tapasztalatokon alapuló személyiségfejlesztő programokkal, tinédzser tréningekkel kívánjuk fejleszteni
– Önismereti, identitáskrízisen való átsegítés, – életvezetési tanácsadás, önismereti tréning, nemzetközi jó gyakorlatok kipróbálása, és bemutatása a kooperatív módszerek, a drámapedagógia, és művészetterápia segítségével
– Szakmacsoportok és foglalkozások megismerése, továbbtanulási lehetőségek meghatározása – pályaorientációs csoportfoglalkozások, kerekasztal beszélgetések
Iskolai felzárkózás – mentorálás, korrepetálás hagyományos pedagógiai eszközökkel
– Szabadidő eltöltése kortárs közösségben – kirándulások, közös élménypedagógián alapuló kamasz tréningek keretében
 Infokommunikációs ismeretek, – speciális kiscsoportos foglalkozások keretében informatika oktatás

Összefoglalóan: 
Célunk a programba bevont fiatalok és családjaik felzárkózási esélyeinek javítása, a szemléletmód-, paradigmaváltás, és a fiatalokban egy a jövőbe bizalommal tekintő szemlélet kialakítása, kudarcok helyett sikerélmények nyújtása, a sikerek ösztönzőként való megtapasztalása. Egy szóval empowerment, amely eszköz a társadalmi mobilitáshoz.


 
 
bootstrap business templates

Névadónk munkássága

Adolph Kolping pásztorcsalád negyedik gyermekeként született, a család nem élt különösen jó körülmények között...


Linkek