Intézményi Közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. és 24. §-ai alapján

23. §.

 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót, lásd Felvételi dokumentumban
 2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát, lásd Beiratkozás dokumentumban
 3. köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, lásd Díjak dokumentumban
 4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait, lásd a Fenntartói értékelés 2017 , Fenntartói értékelés 2018, Fenntartói értékelés 2019, Fenntartói értékelés 2020Fenntartói értékelés 2021 , Fenntartói értékelés 2022 és Fenntartói értékelés 2023 dokumentumban 
 5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, a linkek alatti dokumentumban
 6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
 7. a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot tartalmazza, lásd Szervezeti és Működési Szabályzat , Házirend , Pedagógiai Program dokumentumok.

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 1. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, lásd Pedagógusok végzettsége dokumentumban
 2. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét.
 3. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit, lásd Mérés-értékelés dokumentumban: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
 4. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, lásd Tanulói létszámadatok dokumentumban
 5. középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit, lásd Érettségi eredmények dokumentumban
 6. tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, lásd Tanórán kívüli dokumentumban
 7. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, lásd Iskolai feladatok dokumentumban
 8. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, lásd Követelmények, vizsgák dokumentumban
 9. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát, lásd Tanulói adatok dokumentumban.

(5) Az alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

 1. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét, lásd Pedagógus adatok dokumentumban
 2. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét.
 3. az első minősítés évéhez viszonyítva az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok számát, lásd Képzési adatok dokumentumban
 4. az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvételt, lásd Részvétel dokumentumban
 5. a megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményeket, lásd Eredmények dokumentumban
 6. az alapfokú művészeti iskola rendezvényeit, hagyományait, lásd Rendezvények dokumentumban
 7. a helyi kulturális életben történő szerepvállalást, Kulturális élet dokumentumban
 8. művészeti áganként a csoportok számát és a csoportok tanulói létszámát, lásd Művészeti csoportok dokumentumban.

bootstrap business templates

Névadónk munkássága

Adolph Kolping pásztorcsalád negyedik gyermekeként született, a család nem élt különösen jó körülmények között...


Linkek